Биохемиско-физиолошка секција

Биохемиско-физиолошката секција работи на анализа на секундарните метаболити како специфични хемотаксономски маркери на некои лековити и ароматични растенија од флората на Македонија.

 

 

    Растителниот материјал се колектира, детерминира, а потоа и лиофилизира за анализа на секундарните метаболити. Во рамките на оваа секција студентите подготвуваат растителни екстракти од различни делови на растителниот органзам (цвет, лист и стебло) и вршат анализа на содржината на феноли, флавоноиди, антоцијанини, танини, како и други секундарни метаболити специфични за одредени  растителни видови.


     Во растителните екстракти се одредува и неензимскиот антиоксидативен капацитет, активноста на некои антиоксидативни ензими, како и клучните ензими вклучени во секундарниот метаболизам.


Потоа се подготвува извештај од обработените лабораториски податоци.
Pаководител на секција:

Ивана Лозановска

e-mail: ivane18@yahoo.com

Comments: 0