Миколошка секција

Истражување на диверзитетот на габите, особено столпчести и торбести габи. По собирање габите се сушат и се чуваат во Националната колекција на габи - FUNGI MACEDONICI, за понатамошни анализи. Миколошката секција главно се занимава со детерминација на габите, која се врши по класичен метод, макроскопски и со користење на микроскопски техники, со употреба на реагенси (KOH и Melzer-ов реагенс). Комплетните податоци се внесуваат во база на податоци MAК FUNGI.


Pаководител на секцијата:

Проф. д-р Митко Караделев

e-mail: mitkok@pmf.ukim.mk

Comments: 0