Флористичка секција

Истражување на диверзитетот на васкуларните растенија: папрати, голосемени и скриеносемени. Соодветно собирање на целото растение, негово пресирање и хербаризирање за трајност на истото за понатамошна детерминација.раководител на секција

Проф. Д-р Љупчо Меловски

e-mail: melovski@iunona.pmf.ukim.edu.mk

Comments: 0