Херпетолошка секција

Секцијата има за цел вршење на основни фаунистички истражувања (распространетост и дистрибуција) на влекачите и водоземците во Македонија. 

 

 


Раководител на секција:

Богољуп Штеријовски

e-mail:bsterijovski@yahoo.com

Comments: 0